Materiał Partnera Kiedy można rozpocząć windykację komorniczą i co może zająć komornik?

Kiedy można rozpocząć windykację komorniczą i co może zająć komornik?

Komornicy to osoby, które zajmują się odzyskiwaniem należności od kontrahentów nierzetelnych. Egzekucja komornicza stanowi ostatni etap procesu odzyskiwania należności. W trakcie jej realizacji komornik doprowadza do wykonania wyroku, który zapadł w danej sprawie. Komornicy w trakcie wykonywania egzekucji mają prawo zająć i spieniężyć majątek dłużnika, dzięki czemu wierzyciel może odzyskać swoje należności. Kiedy proces windykacji komorniczej się rozpoczyna i co komornik może zająć?

Na jakiej postawie rozpoczyna się proces windykacji komorniczej?

Rozpoczęcie procesu windykacji komorniczej nie może odbyć się bez przedstawienia odpowiedniego tytułu wykonawczego. W tym celu wierzyciel, czyli osoba, która chce odzyskać pieniądze od dłużnika, musi dostarczyć komornikowi tytuł egzekucyjny, który zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności. Czym dokładnie jest tytuł egzekucyjny? To dokument stwierdzający obowiązek spełnienia określonego świadczenia przez dłużnika. Grażyna Sosnowska Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Grajewie informuje, że tytułem egzekucyjnym mogą być następujące dokumenty:

 • orzeczenie sądowe,
 • ugoda sądowa,
 • wyrok sądu polubownego,
 • akt notarialny,
 • ugoda zawarta przed sądem polubownym,
 • pozasądowa ugoda zatwierdzona przez sąd,
 • orzeczenie referendarza sądowego.

Oprócz tego takim tytułem mogą być innego typu orzeczenia, akty i ugody, np. orzeczenia zagranicznego sądu lub bankowy tytuł egzekucyjny.

Egzekucja komornicza – co może zająć komornik?

W trakcie odzyskiwania zaległych należności komornik może zająć rozmaite przedmioty należące do dłużnika. W kodeksie postępowania cywilnego można znaleźć informacje o tym, że do elementów majątku dłużnika, które może zająć komornik, należą:

 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • świadczenia emerytalno-rentowe,
 • rachunek bankowy,
 • inne wierzytelności i prawa majątkowe (udziały, akcje),
 • statek morski.

Zajmując ruchomości dłużnika, komornik musi sporządzić protokół zajęcia, a zajmowane przedmioty powinny być oznaczane stosowną informacją o ich zajęciu. Następnie wszystkie te ruchomości zostają spieniężone na licytacji komorniczej. Z kolei w trakcie zajmowania nieruchomości, zadaniem komornika jest złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Potem należy sporządzić opis nieruchomości i ją oszacować. Ostatnim elementem jest licytacja nieruchomości.

Kolejna część majątku dłużnika, jaka może być zajęta przez komornika to wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Należy jednak pamiętać, że wysokość zajętego wynagrodzenia zależy od jego rodzaju umowy. W przypadku umowy o pracę egzekucji komorniczej podlega połowa wynagrodzenia. Jedynie minimalne wynagrodzenie nie może być zajęte przez komornika. Warto dodać, że przy zadłużeniu alimentacyjnym komornik może zająć 60% wynagrodzenia wynikającego z tytułu umowy o pracę. Dotyczy to także najniższego wynagrodzenia. W przypadku umowy zlecenia, a także o dzieło, mogą być one zajęte w całości, aczkolwiek jeśli stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika, ma on prawo ubiegać się o ochronę, jaka przysługuje w przypadku umowy o pracę.

Opracowanie:

Podziel się