Materiał Partnera Jakie usługi oferuje kancelaria notarialna?

Jakie usługi oferuje kancelaria notarialna?

Praca notariusza zwykle kojarzy nam się ze sporządzaniem aktów notarialnych, jednak należy pamiętać, że kancelarie notarialne zajmują się również wieloma innymi czynnościami. Wśród nich można wymienić na przykład spisywanie protokołów, przechowywanie pieniędzy i ważnych dokumentów lub doręczanie oświadczeń. W czym jeszcze może pomóc Ci doświadczony notariusz?

Kim jest notariusz?

Zawód notariusza istnieje w Polsce od wielu lat, w dawnych czasach był on nazywany rejentem. Jest osobą zaufania publicznego powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Działalność notariusza jest regulowana przez Ustawę Prawo o notariacie. Kluczową funkcją notariuszy jest ograniczenie ewentualnych sporów sądowych, poprzez dbanie o poprawność sporządzanych dokumentów nie tylko zgodnie z prawem, ale także wolą osób, których one dotyczą. Dokumenty sporządzone przez notariusza mają moc prawną dokumentu urzędowego.

Jedną z polecanych kancelarii jest Kancelaria Notarialna Pauliny Łukasiewicz, znajdująca się w Gdańsku, która zajmuje się nie tylko samymi czynnościami notarialnymi, ale także profesjonalnym doradztwem w ich zakresie. Notariusz nie może działać na niekorzyść interesów swojego klientów i zawsze jest osobą bezstronną podczas dokonywania czynności notarialnych.

Czynności notarialne

Wśród najważniejszych czynności notarialnych można wymienić między innymi takie zadania jak:

 • sporządzanie aktów notarialnych;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządzanie poświadczeń;
 • doręczanie oświadczeń;
 • spisywanie protokołów;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na nośnikach informatycznych;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie (na żądanie stron) projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu.

Istotny jest fakt, że notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych zobowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne w granicach obowiązującego prawa. Obowiązkiem notariusza jest także trzymanie pieczy nad całą przechowywaną w kancelarii dokumentacją. Dzięki temu zyskuje się pewność, że czynności notarialne to całkowicie bezpieczne i korzystne usługi, które mają na celu zabezpieczyć klientów kancelarii.

Opracowanie:

Paulina Łukasiewicz Kancelaria notarialna

Gdańsk , Gnilna 2 lok. 11

Podziel się