Materiał Partnera Okresowa i cykliczna kontrola wag

Okresowa i cykliczna kontrola wag

Urządzenia pomiarowe, takie jak wagi sklepowe czy przemysłowe muszą cechować się poprawnością wskazywanych wartości. W tym celu przeprowadza się nie tylko ich wzorcowanie i okresową konserwację, ale przede wszystkim legalizację. To proces obligatoryjny dla wszystkich użytkowników tych przyrządów, niezależenie od branży, w jakiej są wykorzystywane. Za zaniedbanie tego obowiązku może zostać nałożony mandat.

Najważniejsza legalizacja

Tym mianem określa się czynności, mające na celu sprawdzenie, stwierdzenie, a na końcu wystawienie dowodu legalizacji w kwestii zgodności urządzenia z wymogami technicznymi oraz metrologicznymi. Innymi słowy, weryfikuje się poprawność dokonywanego przez wagę pomiaru masy w odniesieniu do zamieszczonej na niej tabliczce znamionowej. Takiej kontroli podlegają zarówno urządzenia wykorzystywane w handlu, jak i apteczne, laboratoryjne, magazynowe, samochodowe, medyczne etc. bez względu na to, czy są one mechaniczne, czy elektroniczne.

Każdy użytkowany przyrząd bez względu na miejsce może zostać skontrolowany pod kątem ważności oceny zgodności przez urzędników z Okręgowych Urzędów Miar. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie ze strony właściciela wiążą się z nałożeniem kary w postaci mandatu. Jego wysokość jest uzależniona od czasu, jaki minął od ostatniej legalizacji wagi, jej rodzaju oraz decyzji samego urzędnika.

Częstotliwość kontroli

Należy zaznaczyć, że istnieją dwa podstawowe typy legalizacji. Przed dopuszczeniem wagi do obrotu – sprzedaży lub użytkowania, przyrząd zostaje objęty oceną zgodności, ważną przez 2 lata licząc od pierwszego dnia grudnia roku, w którym proces został przeprowadzony. Do nadania wspomnianego dowodu upoważniony jest Okręgowy Urząd Miar. Wtedy to urządzenie zostaje opatrzone odpowiednimi oznaczeniami, zawierającymi takie dane jak między innymi: rok produkcji, numer seryjny, symbol CE, podstawowe parametry urządzenia. Wszystko to zostaje opatrzone cechami zabezpieczającymi.

Drugi typ to z kolei legalizacja ponowna, której dopilnowanie leży już w gestii użytkownika przyrządu. Do jej przeprowadzenia należy dostarczyć urządzenie czyste oraz nieuszkodzone. Warto wcześniej powierzyć jej kompleksowy przegląd i przygotowanie uprawnionym do tego jednostkom, na przykład firmie Andrzeja Chołdrycha, zajmującego się między innymi ich naprawą. Specjaliści zajmą się właściwym przygotowaniem wagi do ponownej legalizacji, a także zajmą się załatwieniem wszelkich formalności z tym związanych. Wtórne zatwierdzenie jej parametrów jest ważne przez 25 miesięcy i musi odbyć się przed wygaśnięciem pierwotnego, w przypadku uszkodzenia cech zabezpieczających lub po naprawie urządzenia.

Podziel się