Materiał Partnera Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa to jeden z wariantów wcześniejszej emerytury. Przysługuje konkretnej grupie ludzi, którzy wykonywali pracę w warunkach trudnych lub szczególnych. Prace te wymagają od pracownika pozostawania w wysokiej kondycji fizycznej i intelektualnej, często pod olbrzymią odpowiedzialnością. Z wiekiem sprawność spada, tym samym pracownikowi przysługuje wcześniejsza emerytura – w tym przypadku zwana pomostową.

Warto odwoływać się od odmowy przyznania emerytury pomostowej przez ZUS z pomocą doświadczonego prawnika – mówi ekspert Wojciech Chmurakasprawa często jest do wygrania, ułatwiają to postanowienia Sądu Najwyższego.

Niektóre warunki uprawniające do otrzymania emerytury pomostowej

ZUS określa szczegółowe warunki uprawniające do otrzymania emerytury pomostowej. Pracownicy urodzeni po 31 grudnia 1948 roku, którzy pracowali w trudnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze są uprawnieni do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Aby otrzymać emeryturę pomostową na ogólnych warunkach, należy mieć ukończone 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) lat, być zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat w zawodzie wymienionym przez ZUS w jednym z dwóch katalogów. Przy czym ZUS wymienia dwa wykazy prac – dotychczasowy i nowy. Pomostówkę otrzymasz, jeśli pracowałeś przed 1 stycznia 1999 roku w zawodzie z dotychczasowego lub po 2008 roku z nowego katalogu i rozwiązałeś stosunek pracy (!). Wszystkie wymienione warunki muszą zostać spełnione, aby przejść na wcześniejszą emeryturę. Liczbę przepracowanych lat można zsumować, nie ma wymogu, aby przepracować 15 lat nieprzerwanie. Przykłady prac uprawniających do otrzymania pomostówki są: bardzo ciężkie prace fizyczne, praca pod wodą i na wodzie, w powietrzu, pod ziemią, maszyniści pojazdów trakcyjnych, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Są to zawody wymagające wysokiej sprawności fizycznej i intelektualnej o dużej odpowiedzialności.

Emerytura pomostowa przyznana na specjalnych warunkach

Niektóre prace w katalogu uprawniają do skorzystania z emerytury pomostowej pomimo niespełnienia wyżej wymienionych warunków. Czyli można ją otrzymać przed ukończeniem odpowiedniego wieku lub bez odpowiedniego stażu pracy. Możliwość daje stan zdrowia, który uniemożliwia wykonywanie zawodu wymienionego w katalogu. Niezmiennie należy spełnić warunek pracy w zawodzie wymienionym odpowiednio w jednym z katalogów dotychczasowym lub nowych. Mieć staż ubezpieczeniowy 20-letni (kobiety) lub 25-letni (mężczyźni) oraz rozwiązać stosunek pracy. Wniosek o emeryturę pomostową złożysz bezpośrednio m.in. w placówce, pocztą, jeśli mieszkasz za granicą lub internetowo. Pamiętaj o prawie odwołania się od decyzji ZUS. Wówczas sprawa kierowana jest do sądu okręgowego. Doświadczenia wielu uprawnionych osób wskazują, że warto w sprawach niejasnych skorzystać z pomocy prawnika. Są duże szanse, że spór z ZUS zostanie rozstrzygnięty na Twoją korzyść.

Podziel się