Materiał Partnera
Na czym polega audyt wewnętrzny

Na czym polega audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to jeden z elementów jakie składają się na ład korporacyjny, czyli na sposób zarządzania daną firmą lub organizacją. Audyt jest bowiem oceną czy stan faktyczny jest odpowiedni dla zapewnienia realizacji celów ze wskazaniem kierunków niezbędnych zmian. Wyjaśniamy na czym polega audyt wewnętrzny.

Czym jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to działalność niezależna, doradcza i obiektywnie zapewniająca, która ma na celu przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Jest on pomocny w osiąganiu celów organizacji poprzez zdyscyplinowane i systematyczne podejście do oceny oraz doskonalenie skuteczności kontroli, zarządzania ryzykiem i ładem korporacyjnym.

-Audyt wewnętrzny należy traktować przede wszystkim jako narzędzie służące zapewnieniu doskonalenia kontroli wewnętrznej funkcjonującej w spółce – tłumaczy ekspert reprezentujący Biuro Rachunkowe w Pruszkowie.

Podstawowymi etapami audytu wewnętrznego są planowanie badania, wykonywanie zadań i informowanie o wynikach badania.

Jakie są cele audytu wewnętrznego?

Audyt wewnętrzny ma za zadanie:

  • pomoc organizacji w osiąganiu jej celów (tego, co organizacja chce osiągnąć w wyznaczonych ramach czasowych, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów), w tym celów strategicznych, operacyjnych, sprawozdawczości i zgodności,
  • ocenę i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, zarządzania organizacją i kontroli (procesy te są powiązane i koncentrują się na realizacji celów organizacji),
  • prowadzenie niezależnej działalności doradczej i weryfikującej, mającej na celu usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej,
  • dbanie o systematyczne i metodyczne podejście w działalności doradczej i weryfikującej (musi być prowadzona w określony, zdyscyplinowany i usystematyzowany sposób),
  • dbanie o niezależność (odnosi się do statusu funkcji audytu wewnętrznego w organizacji) i obiektywizm (dotyczy postawy umysłowej indywidualnych biegłych rewidentów, poświadcza, że audytor jest w stanie dokonać bezstronnego orzeczenia).

Audyt wewnętrzny przeprowadzać może zarówno oddelegowany do tego pracownik organizacji, jak i firma zewnętrzna (np. biuro rachunkowe). Warto jednak zdecydować się na drugie rozwiązanie, ponieważ przy tego rodzaju zadaniach istotna jest odpowiednia wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim obiektywność, na którą bywa trudno się zdobyć osobie związanej z daną organizacją.

Podziel się