Materiał Partnera
Na czym polega audyt bezpieczeństwa linii produkcyjnej?

Na czym polega audyt bezpieczeństwa linii produkcyjnej?

 Stan techniczny urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej ma istotny wpływ między innymi na jakość produkcji oraz ryzyko uszkodzenia urządzeń. W celu oceny stanu urządzeń konieczne jest przeprowadzenie tak zwanego audytu bezpieczeństwa. Na czym on polega?

Czym jest audyt?

Audyt to niezależna ocena.Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji.

Na czy polega audyt bezpieczeństwa maszyny ?

Audyt bezpieczeństwa to skuteczna metoda oceny urządzeń oraz dochodzenia, w jaki sposób należy poprawić ich budowę i działanie aby umożliwić bezpieczną obsługę maszyny.

Celem przeprowadzania audytu jest odkrycie wad w funkcjonowaniu urządzenia bądź całego procesu i podjęcie skutecznych działań w kierunku ich wyeliminowania – wyjaśnia specjalista z firmy PG Systems.

Audyt w przeciwieństwie do kontroli skupia się na usprawnianiu już istniejących procesów, nie zaś szukaniu winnych ich wadliwego funkcjonowania.

W jaki sposób przeprowadza się audyt bezpieczeństwa?

Zakres prac audytowych to:

 • inwentaryzację stanu bezpieczeństwa maszyn
 • ocena konstrukcji maszyny
 • cena układów mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych
 • ocena elementów wyposażenia elektrycznego
 • analiza i ocena układu sterowania według PN-EN ISO 13849-1 na podstawie dostarczonych schematów oraz oględzin maszyny
 • ocena zastosowanych środków bezpieczeństwa (stałe środki dostępu do maszyn, osłony, elektroczułe wyposażenie ochronne, urządzenia zatrzymywania awaryjnego itp.)
 • pomiary czasu zatrzymania
 • pomiary sił oddziaływania elementów stwarzających zagrożenie
 • ocena dokumentacji towarzyszącej   (instrukcje, schematy)
 • ocena procedur pracy oraz stosowanych przez obsługę ŚOI
 • ocena zastosowanych na maszynie środków informowania i ostrzegania
 • testy funkcjonalne systemów bezpieczeństwa

Co należy uwzględnić przy audycie bezpieczeństwa linii produkcyjnej ?

W przypadku audytu linii produkcyjnej istotne jest uwzględnienie zagrożeń jakie mogą powstać w wyniku zestawienia maszyn w konkretnej konfiguracji. Tu wielką rolę odgrywa doświadczenie i wiedza audytora. Przy każdym audycie wielka pomocą są normy zharmonizowane z Dyrektywą Maszynową 2006/42.  

Wynik audytu bezpieczeństwa

Po przeprowadzeniu dokładnych oględzin urządzeń oraz środowiska pracy, audytorzy przystępują do oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem maszyny lub linii produkcyjnej. Głównym elementem tego procesu jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz oszacowanie prawdopodobieństwa  wystąpienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Ważne jest też uwzględnienia ekspozycji na zagrożenie. Zadaniem audytorów jest ponadto weryfikacja czy zastosowane techniczne środki bezpieczeństwa pozwalają na sprowadzenie poziomu ryzyka do wartości akceptowalnych.  Na podstawie wszystkich zebranych informacji audytorzy przystępują do opracowania szczegółowego protokołu, w którym przedstawione zostaną między innymi niezgodności urządzeń z wymaganiami oraz propozycja działań, które należy podjąć w celu zapewnienia zgodności maszyny ze wspomnianymi wymogami prawnymi. Na samym końcu wyniki audytu prezentowane są podmiotowi, który go zamówił, wraz z prezentacją metody wykorzystanej do przeprowadzenia oceny.

Podziel się