Materiał Partnera Jak działa system sygnalizacji pożaru?

Jak działa system sygnalizacji pożaru?

Prawo budowlane ściśle określa wymagania, jakie spełnić muszą budynki, by zostały dopuszczone do użytku. Wśród regulowanych kwestii znajduje się również zagrożenie pożarem, przed którym należy zabezpieczyć wszystkie obiekty. Stopień ochrony jest inny w zależności od przeznaczenia i charakteru budynku, a jedną z podstawowych form jest system sygnalizacji pożarowej.

Czym jest system sygnalizacji pożarowej

Jednym z podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest system sygnalizacji pożaru (SSP), zwany także systemem alarmu pożarowego (SAP). Takie instalacje umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie; w momencie pojawienia się dymu w pomieszczeniu lub zbyt dużego wzrostu temperatury. Właściwe zabezpieczenie obiektu przed największymi zagrożeniami, takimi jak właśnie pożary, należy do obowiązku właścicieli, zarządców i użytkowników budynków. System sygnalizacji pożaru pełni często również funkcję nadrzędną, sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa, takimi jak wentylacja, oddymianie czy kontrola dostępu.

Zastosowanie sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej nie jest obowiązkowy we wszystkich obiektach. Listę tych, w których powinien się znajdować, zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Głównym kryterium kwalifikacji obiektu do tej grupy jest powierzchnia budynku oraz liczba osób przybywających na jego terenie. Zazwyczaj są to duże obiekty komercyjne i użyteczności publicznej przeznaczone na czasowy i stały pobyt ludzi. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • teatry (ponad 300 miejsc) i kina (ponad 600 miejsc),
  • jednokondygnacyjne obiekty handlowe i wystawowe o łącznej powierzchni pożarowej strefy ponad 5000 m²,
  • wielokondygnacyjne obiekty handlowe i wystawowe o łącznej powierzchni pożarowej strefy ponad 2500 m²,
  • obiekty noclegowe z liczbą miejsc ponad 50,
  • wielokondygnacyjne garaże podziemne,
  • garaże podziemne o strefie pożarowej ponad 1500 m²,
  • hale sportowe i widowiskowe z liczbą miejsc ponad 1500,
  • wskazane archiwa, muzea i zabytki, a także stacje metra
  • szpitale i sanatoria z liczbą miejsc ponad 200,
  • wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej.
Skuteczność systemu sygnalizacji pożarowej uwarunkowana jest sprawnością poszczególnych elementów instalacji. Dlatego zarówno jej projekt i wykonanie, jak i konserwacja podczas użytkowania powinny zostać powierzone specjalistom z branży, takim jak firma BT Technic. Jedynie wówczas możemy mieć gwarancję bezpieczeństwa obiektu. System sygnalizacji pożaru składa się z czujników rozmieszczonych w pomieszczeniach oraz urządzeń dźwiękowego systemu ostrzegania. Te ostatnie wykorzystywane są do rozgłaszania sygnałów oraz komunikatów ostrzegawczych.

Integracja SSP z innymi systemami przeciwpożarowymi

System alarmu pożarowego może być zintegrowany z pozostałymi elementami systemu ochrony budynku. Integracja pozwala poszerzyć funkcję systemu sygnalizacji o działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia lub jego całkowitej likwidacji. Centrala systemu alarmu pożaru po odebraniu sygnału od czujek wykrywających dym lub podwyższoną temperaturę, może oprócz powiadomienia obsługi budynku czy straży pożarnej np. uruchomić system tryskaczy, otworzyć klapy dymowe itp. Może również wyłączyć niebezpieczne urządzenia elektryczne, gazowe, otworzyć drzwi ewakuacyjne oraz wykonać inne czynności, które usprawnią ewakuację i pomogą zwalczyć zagrożenie.

Opracowanie:

BT Technic Tomasz Urbańczyk

Piotrków Trybunalski , Łódzka 56

Podziel się