Materiał Partnera Zalety wykonywania geotechnicznych badań gruntu pod budowę

Zalety wykonywania geotechnicznych badań gruntu pod budowę

Aby dostać pozytywną decyzję na budowę na danym gruncie, należy uprzednio przeprowadzić badania geologiczno-inżynierskie. Pozwalają one wykryć realne zagrożenia, które mogą stanąć na przeszkodzie inwestycji w danym miejscu. W poniższym artykule przedstawimy bliżej wspomniane problemy, wyjaśnimy w jakim celu wykonuje się tego typu badania oraz jakie są ich metody.

Kiedy przeprowadza się badania geologiczno-inżynierskie?

Żeby dokładnie zrozumieć ideę badań geotechnicznych, należy zapoznać się z terminem geologii inżynierskiej – jednego z działów geologii, który analizuje wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, czyli bada grunty pod kątem przyszłej zabudowy, określa warunki wodno-gruntowe potrzebne do realizacji prac budowlanych. Geologia inżynierska jest międzydyscyplinarną dziedziną, która łączy różne działy wiedzy, takie jak: geomorfologia, geotechnika, geochemia, geofizyka, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana czy mechanika gruntów.

Badania geologiczno-inżynierskie przeprowadza się na potrzeby między innymi: budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego, kopalni, platform wiertniczych, rezerwatów i programów ochrony środowiska oraz infrastruktury publicznej i przemysłowej, na którą składają się np. wodociągi, gazociągi, oczyszczalnie ścieków, tunele, kanały, zapory, linie kolejowe, drogi, lotniska, porty i mosty.

Jakie są metody badań geologiczno-inżynierskich i jakie są ich efekty?

Są one przeprowadzane na trzy sposoby. Inżynierowie stosują badania terenowe, do których zalicza się: kartowanie geologiczne, wiercenia geologiczne, sondowania (mogą mieć charakter dynamiczny lub statyczny), wkopy, odkrywki, szurfy, określanie współczynnika filtracji, badania powierzchniowe (takie jak próbne obciążenie za pomocą płyty statycznej lub płyty dynamicznej) oraz badania geofizyczne. Kończą się one analizą danych oraz przygotowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, którą można określić jako najbardziej zaawansowaną formą dokumentowania warunków gruntowo-wodnych w podłożu obiektów budowlanych.

Podczas badań laboratoryjnych przeprowadza się badania właściwości fizycznych gruntów, własności mechanicznych oraz odkształcalności gruntów. Trzecią metodą są badania kameralne, do których zalicza się analizę literatury geologicznej, map geologicznych i topograficznych, planów budowlanych, dokumentacji geotechnicznych i środowiskowych, a także zdjęć lotniczych i satelitarnych.

W trakcie badań można wykryć problemy oraz zagrożenia, takie jak m.in. grunty słabonośne, obrywy skalne, osuwiska, zagrożenia sejsmiczne, wody gruntowe sięgające powyżej poziomu posadowienia, sufozja, a także zjawiska krasowe i zapadanie się gruntuwymienia inżynier z wykonawczo-projektowej firmy NOVOTECH, która oferuje usługi w zakresie terenowych badań geologiczno-inżynierskich, projektowania i wykonawstwa konstrukcyjno-budowlanego oraz doradztwa geotechnicznego.

Podziel się