Materiał Partnera Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego

Budowa domu lub innego obiektu to poważna inwestycja. Wymaga szczególnej opieki i dbałości, które stara się zapewnić między innymi inspektor nadzoru inwestorskiego. Jego zadania są równie ważne, jak zadania inwestora, kierownika budowy i projektanta. Zobacz, jakie są jego prawa i obowiązki, i w jaki sposób współpracować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Obligatoryjnie czy dobrowolnie?

W przypadku budynków użyteczności publicznej, skomplikowanych prac lub takich, które mogą nieść negatywne skutki dla środowiska naturalnego, obecność inspektora jest obowiązkowa (art. 17 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). Inwestor może również z własnej woli powołać inspektora, np. z firmy Iwbud. Nadzory budowlane, przeglądy okresowe obiektów. Lipowski J.

Obowiązki nadzoru inwestorskiego

Spajając w jedno zdanie obowiązki inspektora, można powiedzieć, że realizuje on nadzory budowlane reprezentując interesy swojego klienta oraz dbając o interes publiczny (np. właścicieli sąsiednich budynków). Dzięki niemu inwestycja przebiega prawidłowo i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do zadań określonych przez ustawę zalicza się między innymi:

  • Kontrola przebiegu inwestycji pod kątem zgodności z projektem, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej i przepisami.
  • Kontrola i odbiór prac budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (np. zbrojenia konstrukcji przed zabetonowaniem).
  • Sprawdzanie instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz ich odbiór.
  • Sprawdzanie jakości materiałów budowlanych.
  • Potwierdzanie dotychczasowo wykonanych robót oraz usunięcie ewentualnych wad.
  • Odbiór gotowych obiektów i ich przekazanie.

Nadzór inwestorski, np. z firmy Iwbud, obejmuje również kontrolę rozliczenia budowy. Prawidłowe wykonanie powyższych zadań jest bardzo istotne, ponieważ odbiór prac jest ostatnią chwilą, w której można zażądać usunięcia usterek bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub innych komplikacji.

Prawa inspektora

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy. Polecenia te dotyczą głównie usuwania nieprawidłowości i zagrożeń. Wszystkie zmiany są potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Umowa

Nadzór budowlany powinien być poprzedzony spisaniem umowy. Zabezpiecza ona interesy obu stron i jest podstawą do ewentualnej reklamacji. Aby uniknąć konfliktów lub je zminimalizować, dokument powinien zawierać między innymi szczegółowy zakres obowiązków, sposób wykonania nadzoru (częstotliwość i terminy pobytu inspektora na placu budowy), termin rozpoczęcia i zakończenia prac, wynagrodzenie, kosztorys.

Podziel się