Artykuł sponsorowany Rodzaje uprawnień geologicznych

Rodzaje uprawnień geologicznych

Geologia jako nauka przedstawia w sposób usystematyzowany przeszłość Ziemi. Dodatkowo bada procesy, które zachodzą w jej wnętrzu oraz ich skutki. Badania geologiczne to określenie stanu gruntu, który przeznaczony jest pod inwestycję. Polegają ona na bardzo dokładnym opisie podłoża, na którym stanie budynek. Warunki mechaniczne i fizyczne gruntu powinny określić działania i czynności grup specjalistów, którzy mają do tego odpowiednie uprawnienia.

Jak wyglądają badania geologiczne?

Tego typu działania najogólniej dzielą się na wstępne i specjalistyczne. Te pierwsze nie wymagają ingerencji w grunt i polega na analizie dostępnych dokumentów, czyli nowych i starszych map, zdjęć lotniczych lub satelitarnych i dostępnych wyników badań przeprowadzonych wcześniej.

Natomiast badania specjalistyczne wymagają już konkretnej pracy z podłożem. – Najczęstszą metodą badań jest odwiert, podczas którego z różnych głębokości wydobywa się grudki gruntu. Inną metodą jest sondowanie, które przeprowadza się przy pomocy specjalistycznego sprzętu, jak na przykład sonda CPT. Badać glebę można również za pomocą badawczych wykopów, gdzie bezpośrednio obserwuje się warstwy – wyjaśnia przedstawiciel firmy GeoGT. Natomiast próby obciążeń gruntu wykonuje się, aby wyliczyć wytrzymałość podłoża na obciążenia.

Jakie kategorie uprawnień może mieć geolog?

Często to, co wyróżnia firmę prowadzącą badania geologiczne na tle konkurencji są wysokie uprawnienia geologiczne. Geolog, a także firma, w której jest on zatrudniony może mieć nadane odpowiednio wysokie uprawnienia. Kategorii jest dziewięć.

Pierwsze trzy kategorie uprawniają do poszukiwania i rozpoznawania złóż i kopalin, z wyjątkiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Kategoria IV i V pozwalają na poszukiwania i rozpoznawanie wód podziemnych, wód termalnych i leczniczych i solanek. W ramach tej kategorii uprawnień, firmy geologiczne mogą zajmować się między innymi określaniem warunków hydrogeologicznych, jak również pracami związanymi z badaniami nad podziemnymi złożami dwutlenku węgla. W tej kategorii przedmiotem działania może być związane z wykonywaniem odwodnień, z oznaczaniem stref ochronnych dla zbiorników wody podziemnej. W tych kategoriach można również wykonywać prace związane z wykorzystaniem ciepła Ziemi.

Kategoria VI uprawnia do wykonywania badań nad warunkami geologiczno-inżynierskimi, które są istotne przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem badań mogą być również warunki gruntowe do posadowienia wszelkich obiektów budowlanych, w tym kopalń obiektów budownictwa wodnego. Inne badania w tej kategorii dotyczą warunków do podziemnego lub naziemnego składowania dwutlenku węgla, lub odpadów.

Kategoria VII to badania geologiczno-inżynierskie dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem obiektów budownictwa wodnego i górniczego.

Kategoria VIII pozwala na projektowanie i wykonywanie map geologicznych i dokumentowanie ich.

Kategoria IX to wszelkie działania związane z badaniem geofizyki wiertniczej i ruchów sejsmicznych, jak też projektowanie metod strzałowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas