Materiał Partnera Realizujesz inwestycję budowlaną? Pamiętaj o mapach geodezyjnych!

Realizujesz inwestycję budowlaną? Pamiętaj o mapach geodezyjnych!

Mapy geodezyjne sporządzane są m.in., gdy planuje się bądź realizuje inwestycję budowlaną. Opracowywać je mogą wyłącznie wykwalifikowani geodeci. Bez względu na cel sporządzania mapy, ich podstawą jest mapa zasadnicza pozyskana z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Czym charakteryzują się mapa do celów projektowych, mapa inwentaryzacyjna oraz mapa do celów prawnych? Kiedy się je sporządza? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Kiedy opracowuje się mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem najbardziej charakterystycznym dla  geodetów wykonujących swoje obowiązki. Stanowi ona integralny załącznik dokumentacji projektowej, na podstawie której ma zostać wydane pozwolenie na budowę.

Aby ją opracować, niezbędna jest mapa zasadnicza z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, gdy takowa nie została dla obszaru inwestycji przygotowana. Wówczas geodeta pracuje na podstawie mapy jednostkowej.

Mapa do celów projektowych powinna uwzględniać obszar dodatkowych 30 m, od działki inwestycyjnej. Ponadto zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - podczas sporządzania mapy do celów projektowych należy pamiętać o odpowiedniej jej skali. Co do zasady nie powinna być mniejsza niż 1:500 dla działek budowlanych (1:1000 w przypadku ich zespołu) i 1:2000 dla obiektów liniowych (w tym dróg, torowisk, a także sieci elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych).

Na mapie do celów projektowych należy bezwzględnie nanieść: linie (rozgraniczające tereny o odmiennym przeznaczeniu; zabudowy), osie dróg, obszary zieleni (wysokie drzewa), budynki, infrastrukturę podziemną (liniowa i punktową).

Jak wyjaśnia Andrzej Dzieniszewski z iławskiego przedsiębiorstwa usług inwestycyjnych - aby taki dokument mógł powstać, konieczne jest wykonanie pomiarów na działce planowanej do realizacji inwestycji. Dane kompletowane są w formie operatu i przekazywane do akceptacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wraz z nim uprawniony geodeta uzyskuje gotową i aktualną wersję mapy, którą może przekazać inwestorowi, aby dołączył ją do dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Jakie jest zastosowanie mapy inwentaryzacyjnej?

Mapa inwentaryzacyjna sporządzana jest przez geodetę po zakończeniu inwestycji. Stanowi element dokumentacji powykonawczej.

Podobnie jak w przypadku mapy do celów projektowych, ta również sporządzana jest na bazie mapy zasadnicze - służy jej aktualizacji.

Wykonane na działce pomiary wszystkich nowo powstałych obiektów (w tym obiektów liniowych zinwentaryzowanych przed ich zasypaniem) służy zweryfikowaniu czy prace zostały przeprowadzone zgodnie z założenia projektowymi.

Wszelkie nieprawidłowości muszą zostać odnotowane, ponieważ mają bezpośrednie przełożenie na zgodę bądź jej brak dot. odbioru budynku.

Czym jest mapa podziału nieruchomości?

Sporządzenia mapy geodezyjnej wymagają również sytuacje prawne, takie jak podział nieruchomości.

Geodeta opracowuje ją na podstawie mapy zasadniczej lub w razie jej braku dla terenu będącego przedmiotem postępowania prawnego - na mapie katastralnej.

Elementami, jakie powinny się znaleźć na tego typu dokumencie, są m.in.:

  • adres nieruchomości planowanej do podziału,
  • skala mapy,
  • wskazanie granic nieruchomości do podziału,
  • oznaczenie nieruchomości dzielonej i nieruchomości sąsiednich,
  • wskazanie granic podziału,
  • szkic wydzielonej nieruchomości.

Cechą wyróżniającą ten typ opracowania jest kolorystyka - przebieg podziału oraz oznaczenie dostępu do drogi wykonywane są na czerwono. Dzięki temu zmiany są wyraźne i nie stwarzają wątpliwości w procesie uzyskiwania zgody administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mapa stanowi integralną część operatu, w skład którego wchodzą dodatkowo: protokół z przyjęcia zaproponowanego przebiegu podziału, wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacji (zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z tymi w katastrze nieruchomości).

Opracowanie:

Podziel się