Materiał Partnera Prawa inspektora nadzoru budowlanego

Prawa inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo pojawić się na każdej budowie. W rzeczywistości ma to miejsce zwykle po interwencji niezadowolonego sąsiada. Zgodnie z polskim prawem, nadzór budowlany wykonywany jest przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz wojewodę, działającego przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Warto mieć świadomość, jakie prawa i obowiązki ma inspektor.

Kompetencje inspektora budowlanego

Wojewódzki i powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego stanowią swego rodzaju policję budowlaną, czyli sprawują kontrolę nad interesem publicznym. Zarówno jeden, jak i drugi inspektorat wykonują czynności bezpośrednio związane z zadaniami i kompetencjami wojewódzkiego oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Najniższym szczeblem jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Jego samodzielnym organem jest inspektor nadzoru budowlanego. W niektórych przypadkach wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego zleca kontrolę wskazanej budowy powiatowemu inspektorowi. Wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego działa w porozumieniu z wojewodą. Do obowiązków wojewody, będącego jednocześnie wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, należy m. in.: wykonywanie zadań zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego zobowiązany jest również do sporządzania corocznego planu kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania.

Prawa i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo do wejścia na teren budowy i do umiejscowionego tam obiektu budowlanego. Nie musi uprzedzać o zamierzonej kontroli, ale zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu, który uprawnia do jej przeprowadzenia. Kontrola może dotyczyć również dokumentów dotyczących budowy. Zgodnie z przepisami BHP, inspektor winien mieć kask ochronny oraz dopasować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy przede wszystkim kontrola obiektów budowlanych oraz zlecanie usuwania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zagrożeń. Jego działanie polega na przeprowadzeniu dokładnych pomiarów, szczegółowym sprawdzeniu budynku i porównaniu robót z gotowym projektem. Kontrola musi zakończyć się spisaniem protokołu, który zostaje przedstawiony inwestorowi i musi być przez niego w pełni zaakceptowany.

Należy pamiętać, że utrudnianie lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może skutkować nałożeniem sankcji karnych. Kara może zostać nałożona również za odmowę udostępnienia dokumentacji budowy oraz za przystąpienie do budowy bez jej wcześniejszego zgłoszenia. Wszelkiego rodzaju odstępstwa od projektu, niewłaściwe zabezpieczenie terenu robót lub kierowanie budową przez osobę bez uprawnień budowlanych również będzie się wiązało z karami finansowymi.

Opracowanie:

Podziel się