Artykuł sponsorowany Kto wykonuje książkę obiektu budowlanego?

Kto wykonuje książkę obiektu budowlanego?

Niezbędna dokumentacja i przeprowadzenie wielu kontroli to nieodłączne aspekty budowy i inwentaryzacji budynków. Niezależnie od miejsca, w którym powstają, Prawo budowlane mówi o obowiązku przeprowadzania nadzoru nad powstającym obiektem, a także konieczności regularnego sprawdzania jego konstrukcji. To wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku i jego prawidłowego funkcjonowania przez wiele lat.

Jakie wymogi musi spełniać zarządzający budynkiem?

Właściciele nowo powstających budowli i zarządcy obiektów muszą zorganizować przeprowadzenie poszczególnych kontroli. Jedną z nich jest przegląd budowlany. Obowiązek wykonania go przynajmniej dwa razy do roku dotyczy obiektów, których zabudowa przekracza 2000 m2. Tym samym warto zauważyć, że mniejsze niż 2000 m2 obiekty powinny być sprawdzane przynajmniej raz do roku. Mówi o tym artykuł 62.  Prawa budowlanego.

Dodatkowo istnieje kontrola bezpiecznego użytkowania. Powinno się ją przeprowadzać w momencie wystąpienia czynników mogących znacząco oddziaływać na obiekt, np.: osuwanie się ziemi, pożary, intensywne opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne i inne. Ten wymóg istnieje, ponieważ wspomniane sytuacje mogą powodować zagrożenie życia lub zdrowia osób użytkujących nieruchomość.

Jeśli w trakcie którejś z kontroli zostają znalezione uszkodzenia, zarządca budynku zgodnie z artykułem 62. Prawa budowlanego ma obowiązek ich usunięcia. Zapis o podejmowanych przez niego działaniach powinien znajdować się w protokole kontroli obiektu budowlanego. Pracownik, który dokonuje kontroli, jest zobowiązany dostarczyć kopię protokołu do organu nadzoru budowlanego, niezwłocznie po znalezieniu jakichkolwiek nieprawidłowości. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie kolejnej kontroli obiektu budowlanego, która potwierdza usunięcie odkrytych wcześniej uszkodzeń.

Zarządcy obiektu są świadomi, że nieprzestrzeganie tych wytycznych i nieutrzymywanie budynku w odpowiednim stanie, lub użytkowanie go niezgodnie z przepisami, jest równoważne z konsekwencjami prawnymi w formie grzywny, a nawet ograniczenia wolności.

Jak powinna być prowadzona książka obiektu budowlanego?

Ten dokument to zbiór niezbędnych oświadczeń i zapisów przedstawiających okoliczności i zdarzenia przedstawiające sposób użytkowania obiektu budowlanego. Stosowne rozporządzenie ustala wymiary i wytyczne jej prowadzenia. Wpisy powinny być prowadzone w zeszycie o formacie A4 i do jej głównej części dołącza się stosowne protokoły powstające w czasie użytkowania budynku.

Przedsiębiorstwo Budserwis będące na rynku od ponad 15 lat prowadzi działalność w zakresie przeglądów, nadzoru i inwentaryzacji budowlanych, prowadzenia książki obiektów budowlanych i innych usług związanych z realizacją Prawa budowlanego. Firma pochodząca z Gdańska proponuje swoje usługi wszystkim spółdzielniom, zarządcom i właścicielom obiektów na terenie Trójmiasta i okolic.

Książka okresowa, prowadzona przez uprawnioną do tego jednostkę zawiera wszelkie informacje o zmianach sposobu użytkowania, przebudowach, awariach i prowadzonych regularnie przeglądach okresowych. Dużym ułatwieniem dla zarządców jest pomoc ze strony firmy prowadzącej książki obiektu. W ramach tej działalności wykonawcy określają kalendarz przeglądów oraz na bieżąco uzupełniają książkę, zgodnie z obowiązującymi zasadami jej prowadzenia. Założenie takiej księgi powinno odbyć się razem z rozpoczęciem użytkowania danej budowli. Uznaje się tę dokumentację za kontynuację dziennika budowy i rzecz poprzedzającą ewentualny dziennik rozbiórki.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas