Materiał Partnera Jakie kroki należy podjąć, aby dokonać podziału działki?

Jakie kroki należy podjąć, aby dokonać podziału działki?

Obserwacja rynku nieruchomości pozwala zauważyć, że łatwiej i korzystniej jest sprzedać mniejszą działkę. Dlatego wielu właścicieli decyduje się na dokonanie podziału działki na mniejsze parcele przeznaczone pod zabudowę. Wymaga to jednak dopełnienia pewnych formalności, by podział był skuteczny i zgodny z prawem. W artykule opisujemy, jakie działania należy podjąć, by osiągnąć ten cel.

Planowanie i projekt podziału działki

Jak w przypadku innych czynności związanych z zagospodarowaniem działki, w realizacji podziału konieczny będzie udział geodety, na przykład z Biura geodezyjnego zlokalizowanego w Warszawie. Pierwszy krok polega w tym przypadku na stworzeniu planu podziału działki sporządzany na mapie zasadniczej lub kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne elementy zagospodarowania terenu. Planowanie powinno obejmować:

 • granice dzielonej nieruchomości;
 • oznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów i księgą wieczystą;
 • powierzchnię dzielonej działki;
 • granice działek do wydzielenia;
 • projekt dostępu wydzielonych działek do drogi publicznej.

Sporządzony przez geodetę plan podziału wraz z wnioskiem o zaopiniowanie planu podziału składany jest w wydziale geodezji i kartografii urzędu gminy. Ponadto załączyć należy dokumenty potwierdzające tytuł własności, aktualny wpis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydają opinię dotycząca planu podziału w formie postanowienia.

Pozytywna opinia umożliwia stworzenie właściwego projektu podziału działki. O ile w przypadku wstępnego planu możemy zająć się tym sami – choć nie jest to wskazane – o tyle tu projekt sporządzić musi geodeta z uprawnieniami. Na tym etapie wytyczone zostają granice, określane są punkty graniczne, a podział nanoszony jest na właściwe mapy. Opracowanie to należy złożyć do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej właściwego dla danego obszaru. Dokumenty te muszą uzyskać klauzule o zgodności ze sztuką opracowywania i o przyjęciu do zasobów.

Wnioski i decyzje o podziale działki

Po przyjęciu projektu podziału działki do zasobów, do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta złożyć należy wiosek o podział nieruchomości, a raz z nim:

 • dokumenty potwierdzające tytuł własności;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
 • aktualną decyzję o warunkach zabudowy;
 • wstępny projekt podziału;
 • dokumentację geodezyjną (protokół przyjęcia granic nieruchomości, mapa z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny);
 • pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – jeśli działka znajduj się w rejestrze zabytków.

Na podstawie tych dokumentów władze administracyjne podejmują decyzję w sprawie podziału nieruchomości. Po jej uzyskaniu dokonać należy odpowiednich wpisów w księdze wieczystej (na wniosek właściciela) i katastrze nieruchomości (z urzędu), a także nanieść zmiany na gruncie – za pośrednictwem geodety, który podejmie się tyczenia granic parceli.

Opracowanie:

Aldona i Robert Kądziela Biuro geodezyjne

Warszawa , Wiązana 6B lok. 2

Podziel się