Materiał Partnera Jak wznawia się granice działki?

Jak wznawia się granice działki?

W niektórych miejscach fizyczne wyznaczenie granicy działki może być problematyczne ze względu na uszkodzenie znaków geodezyjnych. W takie sytuacji konieczna jest pomoc uprawnionego geodety, który pomoże w ustaleniu jej prawnego przebiegu. Takie czynności nie wymagają występowania na drogę administracyjną lub sądową, a jedynie złożenia zlecenia do specjalisty.

Czym są punkty i znaki graniczne?

To podstawowe pojęcia, które wiążą się z czynnością geodezyjną, jaką stanowi wznawianie granic działki. Są one bowiem konieczne do przeprowadzenia tego rodzaju usługi. I tak punktami granicznymi określa się miejsca, które wyznaczają przebieg granicy działki. Znak natomiast to wykonane z trwałego materiału jego oznaczenie. Może on stanowić element zagospodarowania posesji, ale również zostać wykonany z betonowych słupków, kamieni, butelek. Do ich wykonania geodeci, na przykład z firmy MT-Geodezja stosują drewniane pale, nazywane profesjonalnie palikami geodezyjnymi. Omawiane znaki są chronione prawnie, a ich niszczenie lub modyfikacja położenia wiąże się z nałożeniem kary.

Kiedy wykonuje się wznowienie?

Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy omawiane wcześniej oznaczenia zostały zniszczone lub zatarte, na skutek czego granica prawna została przesunięta. W związku z tym ustawienie fizycznej granicy w postaci ogrodzenia może rodzić pewne problemy. Obydwie bowiem muszą się ze sobą pokrywać, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku obrotu nieruchomościami. Stąd też jest to czynność wyłącznie techniczna, która może zostać przeprowadzona przez uprawnionego do tego geodetę. Jej wykonanie nie wiąże się z wydaniem żadnej decyzji, o ile nie ma takiej konieczności. Odbywa się to na podstawie istniejących już dowodów w postaci dokumentacji geodezyjnej, która została potwierdzona decyzją administracyjną bądź orzeczeniem sądowym.

Jak przebiega czynność wznowienia?

Takie zadanie zleca geodecie właściciel nieruchomości, dołączając do tego mapę z zaznaczoną odręcznie „zatartą” granicą. Konieczne jest również przedstawienie dokumentów przedstawiających stan prawny działki i przedstawiające położenie punktów granicznych. Na tej podstawie pracownik biura geodezyjnego może zgłosić przyjęte zadanie do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wiarygodność przebiegu granicy można określić między innymi na podstawie oznaczonej jako wiarygodnej dokumentacji geodezyjnej, jak również pierwotnej osnowy geodezyjnej. Po takich ustaleniach specjalista zawiadamia zainteresowane strony na piśmie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem planowanych prac o konieczności ich stawienia się na miejscu. Czynności wznowienia znaków geodezyjnych kończą się sporządzeniem protokołu, który jasno określa, kiedy i na jakiej podstawie doszło do ponownego wyznaczenia granicy.

Opracowanie:

MT-Geodezja

Gdynia , gen. Mariusza Zaruskiego 12c lok. 11

Podziel się