Materiał Partnera Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

-Pozwoleniem wodnoprawnym nazywamy administracyjną decyzję, która uprawnia wnioskujące o nie podmiot do korzystania z wód lub wykonywania i eksploatacji urządzeń wodnych – wyjaśnia specjalista z firmy Ekolab

Pozwolenie wydawane jest na podstawie przedstawionego tzw. operatu wodnoprawnego na czas oznaczonym w tym dokumencie. Podstawą prawną, regulującą wymagania do wydania pozwolenia jest art. 132 Prawa wodnego.  

Kiedy konieczne jest uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest przede wszystkim w przypadkach szczególnego korzystania z wód. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Wystarczy zajrzeć do art. 31 Prawa wodnego. Określa on szczególne korzystanie z wód jako korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe. A więc między innymi:

 • Pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • Przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych
 • Piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
 • Korzystanie z wód w celach energetycznych
 • Korzystanie z wód do celów żeglugi i spławu
 • Wydobywanie z wód kamieni, żwiru, piasku, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
 • Korzystanie z wód w celach rybackich

Powyższe sytuacje określane są jako szczególne korzystanie z wód. Jednak pozwolenie wodnoprawne potrzebne będzie również w sytuacjach takich jak:

 • Regulacja wód oraz zmian ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, jeśli ma wpływ na warunki przypływu
 •  Rolnicze wykorzystanie ścieków
 • Wykonywanie urządzeń wodnych (np. wylotów kanalizacji deszczowej, zbiorników infiltracyjnych, studni chłonnych)
 • Piętrzenie wody podziemnej
 • Gromadzenie ścieków i odpadów
 • Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
 • Wprowadzenie do wód gruntowych substancji hamujących rozwój glonów
 • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, które zarządzane są przez inne podmioty, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne nie jest potrzebne?

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane przy wszystkich pracach i procesach w obrębie wód. Zaliczamy do nich między innymi:

 • Uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych
 • Wydobywanie kamieni, żwiru i innych materiałów oraz wycinanie roślinności, jeśli ma to na celu utrzymani wód, szlaków wodnych lub urządzeń wodnych
 • Wykonywanie pilnych praca zabezpieczających w okresie powodzi
 • Odwadnianie obiektów lub wykopów, jeśli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu należącego do właściciela
 • Pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nie większej niż 5 metrów sześciennych na dobę

Podziel się