Materiał Partnera Bezpieczeństwo robót drogowych

Bezpieczeństwo robót drogowych

Praca w bezpiecznych i starannie przygotowanych warunkach jest dziś do osiągnięcia. Nawet na budowach i w czasie wykonywania robót drogowych istnieje możliwość bezpiecznego wykonywania pracy. Wszystko zależy od przygotowania zaplecza ze strony przedsiębiorstwa, jak i zachowania samych uczestników prac drogowych i ruchu ulicznego. Choć wypadków na drogach wciąż jest wiele i wiele odbywa się podczas robót drogowych, to wielu z nich można by uniknąć, wykazując się odrobiną wyobraźni oraz stawiając na nowoczesne rozwiązania i spełniając normy bezpieczeństwa.

O bezpieczeństwie prac na drogach

Niezależnie od tego, jakie prace drogowe się wykonuje, zawsze istnieją utrudnienia związane z ich przeprowadzaniem. Przy każdej z nich występuje także ryzyko narażenia zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych. Należy więc dokonać wszelkich starań, by jak najbardziej zniwelować tę możliwość. W tym celu stosuje się środki ochrony osobistej, oznakowania terenu, schematy i systemy wykonywanych prac drogowych.

Przede wszystkim naszym zadaniem na każdym placu budowy, takim jak np. roboty drogowe jest spełnienie wszelkich norm bezpieczeństwa narzuconych odgórnie przez Urzędy i Instytucje Państwowe. Dbanie o spełnienie wymagań przepisów prawnych nie należy traktować jak zbędną konieczność, lecz jako wymiernik bezpieczeństwa naszej pracy i każdego z pracowników z osobna. Warto wymagać od siebie i od swoich podopiecznych stosowania się do odgórnie narzuconych wymogów, nie tylko z powodu możliwości nałożenia kary na przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim patrząc na głębszy wymiar tych obowiązków. Jak mówią specjaliści z Dębowski Zakład usług budowlanych sp.j. takie normy przede wszystkim odnoszą się do warunków i wymogów:

 • zagospodarowania terenu budowy,
 • organizacji pracy,
 • koordynacji robót,
 • koordynacji stanowisk pracy,
 • użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • użytkowania maszyn i urządzeń,
 • wykonywania robót ziemnych.

Roboty drogowe możemy podzielić na:

 • budowę nowych dróg,
 • remont i modernizację dróg całkowicie wyłączonych z ruchu,
 • remont i modernizację dróg z wyłączonym jednym pasem ruchu,
 • remont cząstkowy dróg z częściowym wyłączeniem pasa ruchu, na którym te roboty się odbywają.

Rodzaje zagrożeń i sposób ochrony

Podczas robót drogowych i w wyznaczonych strefach prac, konieczna jest ochrona przed zagrożeniami. Zabezpieczyć należy się przed kolizjami z udziałem uczestników ruchu, robotników drogowych oraz pojazdów robót drogowych. Także przed koniecznością pokonywania czy omijania przez nich przeszkód występujących w obszarze robót.

Należy przygotować się także na utrudnioną jazdę samochodem, przemieszczanie się pieszych i pracowników drogowych poprzez zdjętą nawierzchnię, lub wykopy wykonane w celu wymiany kabli. Lub zajęcie pasa drogowego przez unieruchomione w wyniku awarii pojazdy.

Chronić osoby postronne, użytkowników ruchu oraz pracowników drogowych można poprzez zaopatrzenie w ochronne wyposażenie drogowe, czy zapewnienie i utrzymanie dróg do prowadzenia działań ratunkowych. Ważne jest odpowiednie zaprojektowanie wjazdów i wyjazdów oraz przeznaczenie bezpiecznej przestrzeni dla ruchu pieszego.

Wpływ na bezpieczeństwo ma np. odpowiednie przechowywanie pojazdów roboczych, materiałów budowlanych itp. oraz bezpieczną obsługę pojazdów do robót drogowych. Widoczność pod każdym względem powinna być doskonała, a robotnicy wyposażeni w odzież ochronną.

Opracowanie:

Podziel się