Materiał Partnera Beton towarowy wyrobem budowlanym od 1 stycznia 2017 roku

Beton towarowy wyrobem budowlanym od 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017  roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra i Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Rozporządzenie jest dostosowane do przepisów ustawy o wyrobach budowlanych uwzględniając zapisy Rozporządzenia CPR nr 305/2011.

Niniejsze Rozporządzenie określa sposób deklarowania właściwości użytkowych oraz krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji, wzór i treść krajowej deklaracji oraz sposób jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym, jak również precyzuje zakres informacji towarzyszących znakowi budowlanemu.

Kluczowe zmiany w przepisach

Jak tłumaczy nasz rozmówca z Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu: Kluczową zmianą dla producentów betonu towarowego w niniejszym Rozporządzeniu jest fakt, że beton towarowy od dnia 1 stycznia 2017 roku będzie wyrobem budowlanym.

Zmiana ta wiąże się z nowymi obowiązkami dla producentów betonu towarowego. W szczególności producenci betonu towarowego powinni posiadać udokumentowany system zakładowej kontroli produkcji (system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 4). Dodatkowo producenci betonu do zastosowań konstrukcyjnych (system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+) powinni posiadać certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji. Proces certyfikacji i nadzoru nad zakładową kontrolą produkcji może być prowadzony przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, uprawniającą do realizacji zadań w ramach Ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy dla określonych grup wyrobów. Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu jest jednostką akredytowaną w obszarze certyfikacji wyrobów budowalnych – w tym betonu towarowego  – numer akredytacji AC 157.

Z uwagi na istotne zmiany oraz nowe wymagania dla producentów wyrobów budowlanych, dla których w świetle dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, został przewidziany okres przejściowy do dnia 30 czerwca 2018 roku. Oznacza to, że, m.in. producenci betonu towarowego są zobowiązani do sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych (po wdrożeniu systemu zakładowej kontroli produkcji dla systemu 4, a dla systemu 2+ po uzyskaniu certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji) oraz właściwego znakowania znakiem budowlanym i umieszczenia informacji towarzyszących oznakowaniu od dnia 1 lipca 2018 roku.

Podziel się