Materiał Partnera Badania geotechniczne dla budownictwa

Badania geotechniczne dla budownictwa

Badania geotechniczne dla budownictwa, są wykonywane – w ujęciu uproszczonym – głównie dla inwestycji zaliczanych do kategorii geotechnicznej drugiej, a także trzeciej. Mowa zatem o wznoszeniu obiektów o wielkogabarytowych, wielkopowierzchniowych konstrukcjach, czy tych, które mogą wpływać na środowisko naturalne, czy też stan wód gruntowych itd. Sam proces związany z badaniami geotechnicznymi, jest zaś dzielony na wiele etapów. Mowa o pracach przygotowawczych i wstępnych, wykonywaniu czynności terenowych, analizowaniu próbek w laboratoriach, oraz o tworzeniu ekspertyz/opinii, a także właściwej dla inwestycji dokumentacji.

Dokumentacja geologiczna i geotechniczna

Już na samym początku procesu badań geotechnicznych pod daną inwestycję, należy tworzyć właściwą dokumentacją z przeprowadzanych i planowanych działań, a także zbierać oraz analizować tę już wcześniej zebraną. W przypadku opracowań geologiczno-inżynierskich, odnosi się ona najczęściej do prawa geologiczne i górniczego, rozporządzenia w sprawnie projektów prac geologicznych, a także do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Jeśli chodzi zaś o dokumentację geotechniczną, dotyczy ona prawa budowlanego, oraz rozporządzenia w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia. Eksperci zajmujący się przygotowaniem geologicznym, geotechnicznym, a także środowiskowym, muszą zatem znać wszystkie nowelizowane ustawy prawne, a także rozporządzenia i dyrektywy zarówno krajowe, jak i europejskie.

Do dokumentacji geodezyjnej zalicza się zaś: projekty robót geologicznych, projekty geotechniczne, dokumentacje geologiczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, opinie geotechniczne, dokumentacje badań geofizycznych, opinie i ekspertyzy górniczo- geologiczne, opracowania z zakresu ochrony środowiska.

Działania planistyczne i przygotowawcze

Do działań planistycznych i przygotowawczych w dziedzinie badań geotechnicznych dla budownictwa liniowego, publicznego, komercyjnego, mieszkaniowego, przemysłowego, czy też gospodarczego, można zaliczyć między innymi analizowanie wcześniej przygotowanych opracowań danego terenu. Mogą to być dokumenty w formie map topograficznych, dokumentacji hydrogeologicznych, map geotechnicznych, informacji o lokalnych warunkach klimatycznych, zdjęć lotniczych i satelitarnych, czy też starych planów opisujących dawne wykorzystanie terenu oraz jego status prawny. Pracownia geotechniczna musi również prześledzić historię zabudowy terenu i wokół niego, a także ocenić istniejącą w pobliżu infrastrukturę, w postaci m.in. mostów, słupów energetycznych, tuneli, nasypów, zboczy itd.

Specjalistyczne badanie podłoża

Kolejnym etapami prac geotechnicznych przy inwestycjach budowlanych, są w uproszczeniu procesy właściwe badań polowych, czy geośrodowiskowych, bądź też zaliczanych do pełnej geotechnicznej obsługi inwestycji. W tym elemencie prac wykonywane są badania wstępne mające na celu wybór lokalizacji i koncepcji budowli, badania do celów projektowych, a także kontroling i monitoring. Wśród nich można wymienić techniki badań odwiertów, sondowanie gruntów, badania DMT, czy też szereg badań laboratoryjnych, na podstawie przekazanych próbek. Warto wiedzieć, że celem tego typu analiz m.in. terenowych, jest ustalenie takich parametrów gruntów, jak wskaźnika naprężenia poziomego, modułu dylatometrycznego, wskaźnika charakteryzującego warunki przepływu wody w gruncie, a także takich danych uzyskanych drogą ekspertyz laboratoryjnych, jak np.: zawartość węglanów, gęstość objętościową, gęstość właściwą szkieletu gruntowego, wskaźnik pęcznienia i ciśnienie pęcznienia, wskaźnik pęcznienia swobodnego, wskaźnik osiadania zapadowego, wskaźnik porowatości, czy też rodzaj i stan gruntu metodą makroskopową, oraz wilgotność naturalną podłoża.

Przykłady inwestycji, dla których wymagane są badania geotechniczne

Badania geotechniczne wymagane są niemalże dla każdego rodzaju inwestycji budowlanej, z wyjątkiem domów jednorodzinnych nieprzekraczających wielu kondygnacji swojej konstrukcji. Pomoc pracowni specjalistycznych z branży, jest wymagana zatem przy budowie dróg, mostów, infrastruktury energetycznej, stacji benzynowych, zakładów komunalnych, ośrodków przemysłowych, obiektów publicznych, obiektów sportowych, centrów handlowych, czy budynków wspólnot mieszkaniowych. Dzisiaj zatem usługi geotechniczne wykorzystywane są przez klientów biznesowych, a także publicznych, na drodze podjętej współpracy według zasad konkurencyjności rynkowej, bądź w sposób wyłonienia w procesie przetargowym.

Pracownie geotechniczne, geologiczne i badań środowiskowych w Polsce

W Polsce z roku na rok działa coraz więcej pracowni geotechnicznych, czy też geologicznych. Według analiz rynkowych zapotrzebowanie na ich usługi, zapośredniczone nowoczesnym sprzętem, a także wiedzą uprawnionych pracowników, stale będą rosły, wprost proporcjonalnie do nowych regulacji bezpieczeństwa budowlanego, innowacyjności zagospodarowania przestrzeni urbanistycznych, czy też różnego rodzaju nowych norm ochrony środowiska. Obecnie liderami branżowymi, są jednak firmy o wieloletnim, nawet kilkudziesięcioletnim doświadczeniu. Przykładem może być przedsiębiorstwo GEOBUD z Katowic, które od kilkudziesięciu już lat propaguje nowoczesne i stale modernizowane technologie geotechniczne. Dowodem na to jest działające przy tym podmiocie Laboratorium Mechaniki Gruntów, które bezsprzecznie należy zaliczyć do najnowocześniejsze w Polsce. 

Opracowanie:

Geobud Sp. z o.o.

Katowice , gen. Sikorskiego 34

Podziel się