Materiał Partnera Jak budować kulturę bezpieczeństwa w firmie?

Jak budować kulturę bezpieczeństwa w firmie?

Okresowe szkolenia BHP to jedno, ale na całoroczne funkcjonowanie firmy ma wpływ przede wszystkim wdrożona i stale utrzymywana kultura bezpieczeństwa. Jest to zbiór powiązanych ze sobą postaw i zachowań, inicjowanych zarówno przez kierownictwo, jak  i przez kadrę pracowników. W jaki sposób zadbać o kulturę bezpieczeństwa  w przedsiębiorstwie i jak ją umacniać?

Czym jest kultura bezpieczeństwa?

Kultura bezpieczeństwa obejmuje indywidualne i grupowe podejście do kwestii zapobiegania problematycznym sytuacjom w czasie pracy. To również pewnego rodzaju stan świadomości i stopień postrzegania zagrożeń, a także formalne i nieformalne ramy postępowania w momencie zagrożenia.

Kultura ta funkcjonuje w warstwie zarządczej oraz behawioralnej i jest pochodną dwóch czynników, mianowicie:

  • codziennych postaw wszystkich pracowników,
  • ogólnego nastawienia kadry zarządzającej.

Chodzi o stworzenie sprzyjających warunków pracy i wykreowanie odpowiedniej atmosfery, komfortowej dla wszystkich członków danej organizacji.

Kadra zarządzająca określa ściśle sformalizowane i sformułowane wzorce i zasady, które regulują oczekiwane zachowania. Z kolei warstwa behawioralna to coś, co można dowolnie kształtować na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pod względem organizacyjnym i technicznym bezpieczeństwo można zapewnić poprzez:

  • nadzorowanie pracy pracowników,
  • sprawne zarządzanie organizacją,
  • racjonalne planowanie poszczególnych działań,
  • ocenianie i przewidywanie,
  • wyjaśnianie i rozumienie okoliczności oraz przyczyn niebezpiecznych zdarzeń.

Rozwój kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Na kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy składa się wiele czynników. Najważniejsze z nich wymienia ekspert i właściciel firmy SKILLS4U Paweł Żurowski: „To między innymi wzajemne zaufanie oraz wspólne przekonanie o skuteczności wdrażanych środków ostrożności. To także zespół akceptowanych przez cały zespół norm postępowania sprzyjających bezpieczeństwu”.

Zasadniczo powinno się dążyć do stopniowego przechodzenia od postawy „muszę” do postawy „chcę”. W tym celu warto zachęcać pracowników do aktywnego włączania się w tworzenie kultury bezpieczeństwa danego przedsiębiorstwa.

Jak wdrożyć kulturę bezpieczeństwa w swojej firmie?

Pierwszym krokiem do stworzenia kultury bezpieczeństwa jest regularne przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP. Chodzi o to, by pracownicy znali podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i pamiętali o nich każdego dnia. Kwestie BHP należy uwzględniać także przy planowaniu oraz wdrażaniu wszystkich zmian organizacyjnych – dotyczy to rzecz jasna kadry zarządzającej. Kluczem do sukcesu jest między innymi otwarta komunikacja, sprzyjająca systematycznemu informowaniu pracowników o zagrożeniach i przewidzianych środkach ochrony. Pracownicy mogą, a nawet powinni brać czynny udział w tworzeniu zasad bezpieczeństwa na swoich stanowiskach pracy. Warto wykorzystywać ich wiedzę i doświadczenie, uwzględniając przydatne sugestie. Dobrze jest również stworzyć rzetelny system analizowania wypadków w celu zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Kultura BHP w firmie  musi być nieodzowną częścią działalności całej firmy i jej pracowników. Powinno być to coś naturalnego, ale również uregulowanego przez różne dostępne systemy zarządzania. Systemy te mają stworzyć szkielet bezpieczeństwa oraz mają pomóc w budowie kultury bezpieczeństwa w organizacjach.

Podziel się