Materiał Partnera
Instalacje wodociągowe – wymagane warunki techniczne

Instalacje wodociągowe – wymagane warunki techniczne

Każdy budynek, w którym planowane jest umieszczenie instalacji wodociągowej musi być zbudowany zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne do budowy instalacji wodnej

Szczegółowe przepisy w tej kwestii ujęte zostały w Dziale IV - Wyposażenie techniczne budynków, w rozdziale I: Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody. Wprowadza ona między podział na instalację wodociągową ciepłej wody przygotowywanej:

 • Centralnie
 • Miejscowo

W dalszej części rozporządzenie stwierdza m.in. że:

 • Instalacja wodociągowa musi być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie budynku w wodę oraz zgodnie z wymaganiami polskiej normy dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych
 • Instalacja wody zimnej powinna spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • Elementy do budowy instalacji powinny być wykonane z uwzględnieniem korozyjności wody
 • Instalacja powinna być wyposażona w zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody
 • Ciśnienie wody w instalacji powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,5 i nie więcej niż 6 barów. Nie dotyczy to hydrantów przeciwpożarowych. Jeżeli minimalne ciśnienie nie może zostać uzyskane ze względu na niedostatecznie ciśnienie w sieci, należy zastosować urządzenia umożliwiające zwiększenie ciśnienia
 • Na każdym połączeniu instalacji wodociągowej z siecią wodociągową powinien zostać zainstalowany zestaw wodomierza głównego, zgodny z wymaganiami stosownych norm. Wodomierz powinien znajdować się w piwnicy lub na parterze budynku, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przez zamarzaniem lub zalaniem wodą.
 • Instalacja wody ciepłej powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby ilość energii do przygotowania wody była utrzymana na jak najniższym poziomie.
 • Urządzenia do przygotowania wody ciepłej powinny spełniać wymagania ujęte w odpowiednich przepisach
 • Instalacja wody ciepłej powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze między 55 a 60 stopni. Instalacja powinna być zabezpieczona przed przekroczeniem dla danej wartości ciśnienia lub temperatury
 • Przewód wody ciepłej w armaturze mieszającej i czerpalnej powinien być podłączony z lewej strony.
 • W budynku wyposażonym w instalację wodociągową powinno stosować się urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub paliwa potrzebnego do przygotowania wody ciepłej

Jedną z firm specjalizujących się w projektowaniu, wdrażaniu i produkcji rozwiązań z branży wodno-kanalizacyjnej, takich jak pompy, pompownie, zawory, zasuwy, szybkozłącza oraz innych elementów instalacji wodociągowych jest przedsiębiorstwo INWAP Sp. z o. o.

Podziel się